Duomenų mainų platformos (angl. Data Hub) tikslas – skaidriomis ir neutraliomis priemonėmis užtikrinti efektyvų bei konkurencingą mažmeninės energijos rinkos veikimą ir vystymą. Apjungdama elektros tiekėjų ir jų klientų duomenis, platforma palengvina vartotojams tiekėjo keitimo ir su sutartimi susijusius administravimo procesus. Tuo metu rinkoje veikiantys tiekėjai su klientų sutikimu gali matyti jų elektros energijos vartojimo įpročius ir tuo pagrindu pasiūlyti optimaliausią sprendimą

Pranešimai

2023 m. kovo 20 d. 07:31
Informuojame, kad sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, 03.17 dienos diegimo darbai baigti. Sistemos veikla pilnai atstatyta, duomenys iš skaitiklių renkami ir perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hub.
Duomenų užsakymus Data Hub galima formuoti įprasta tvarka.
2023 m. kovo 15 d. 11:14
Informuojame, kad vakar (2023-03-14) Data Hub sistemoje įdiegtas naujas funkcionalumas "Kontaktų keitimas". Daugiau informacijos galite rasti --> https://datahub.eso.lt/naujienos/kontaktu-keitimo-funkcionalumo-diegimas
2023 m. kovo 13 d. 10:27
Informuojame, kad 03.17 dieną, nuo 07:30 valandos bus vykdomi sistemos, atsakingos už automatizuotų duomenų surinkimą, naujinimo darbai. Diegimo darbai, kurių metu automatizuotai nuskaityti duomenys nebus perduodami kitoms suinteresuotoms šalims, tame tarpe ir Data Hub, truks iki 13 valandų.
Diegimo darbai prasidės po 03.16 dienos duomenų surinkimo, todėl automatizuotai nuskaityti duomenys už 03.16 dieną bus pasiekiami. Dėl galimų sutrikimų, susijusių su diegimo darbais, gali strigti 03.17 dienos ir sekančių dienų duomenų surinkimas.
Tuo laikotarpiu, iki atskiro pranešimo, kad duomenų surinkimas pilnai atstatytas, pagal galimybes prašome neformuoti užsakymų Data Hub, kad sistema nebūtų papildomai apkraunama.
2023 m. sausio 25 d. 09:51
Informuojame, kad vakar (2023-01-24) Data Hub sistemoje įdiegtas naujas fukcionalumas "Tarifo plano keitimas". Daugiau informacijos galite rasti --> https://datahub.eso.lt/naujienos/tarifo-plano-keitimo-funkcionalumo-diegimas
2023 m. sausio 12 d. 16:14
Informuojame, kad šiandien (01.12 dieną) nuo 22:00 iki 2:00 val. ESO dalyje bus vykdomi diegimo darbai sistemos, kuri turi tiesioginę įtaką informacijos perdavimui Data Hub procesuose. Diegimo metu 15 minučių laikotarpiui bus sustabdytas informacijos perdavimas, ko pasiekoje Data Hub negalės apdoroti ir perduoti užklausiamos informacijos. Pagal galimybes prašome minėtomis valandomis apriboti siunčiamų užklausų kiekius Data Hub sistemai.

Naujienos

Vystymo planas

2023-03-17 (Atnaujintas 2023-03-23)

Vystymo planas 2023 metams Q2. Esminiai aspektai:

 • Tiksliai suplanuotas yra jau 2 metų ketvirtis, kiti ketvirčiai bus planuojami analogiškai ir bus atnaujinti šiame plane vėliau. 3-4 ketvirčiai šiame plane yra preliminarūs.
 • Sekantis plano atnaujinimas – 2023 birželį.
 • Keli trumpi paaiškinimai apie sutrumpinimus/terminus naudojamus paveiksle:
  • Telkėjai – naujas rinkos dalyvis, telkimo veiklai valdyti.
  • EST VALID MDM – funkcionalumas 15min/valandinių duomenų praplėtimui, kai bus parodoma koks intervalinis duomuo yra – ar prognozuojamas (estimated), ar galutinis (validated).
  • GV/NGV duomenys – procesuose ir atiduodamuose duomenyse duomenų padidinimas – sukauptas kiekis, atgautas kiekis, priskirta elektrinės galia ir pan.
  • Submitted date – vidinis DH ir ESO funkcionalumas, gerinantis užklausų aptarnavimą.
  • SKT dubliai – padidinti unikalumo sąlygą, kai skaitiklių numeriai sutampa, nors tipai skirtingi.
  • BS CDR – ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • BS TEST - ESO vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • DH TEST - DH vidiniai sistemų modifikavimo darbai.
  • Esamų funkcionalumų tobulinimas BS – smulkūs pataisymai ESO bilingavimo sistemoje, gerinantys procesų veikimą DH sistemos naudotojams.
  • Async – asinchroninis BSS ataskaitų sprendimas.

planas

 Informuojame, kad vystymo planas yra nuolat kintantis ir atsinaujinantis. Įvykus pokyčiams plane, apie tai informuosime šiame puslapyje, paviešindami naują plano versiją.

 

03/17/2023 (Updated 2023-03-23)

Development plan for 2023 Q2. Essential aspects:

 • Quarter 2 of the year is already precisely planned, other quarters will be planned analogously and will be updated in this plan later. 3-4 quarters in this plan are preliminary.
 • The next plan update is in June 2023.
 • A few quick explanations about the abbreviations/terms used in the figure:
  • Agregators are a new market entrant to manage agregation activities.
  • EST VALID - functionality for expanding 15 min/hourly data, when it will be shown what interval data is - whether predicted (estimated) or final (validated).
  • Generating customers data - data in processes and delivered data - accumulated amount, recovered amount, assigned power of the power plant, etc.
  • Submitted date - internal functionality of DH and ESO, improving service of requests.
  • Meters dublicates - to increase the uniqueness condition when counter numbers match even though the types are different.
  • BS CDR - ESO's internal system modification works.
  • BS TEST - ESO's internal system modification works.
  • DH TEST - DH internal system modification works.
  • Improvement of existing functionalities BS - minor corrections in the ESO billing system, improving the performance of processes for users of the DH system.

planas en

We inform you that the development plan is constantly changing and renewing. If there are changes to the plan, we will inform about it on this page by publishing the new version of the plan.

Dokumentacija

2023-03-13

1. Atnaujinta DH WEB instrukcija Tiekėjams LT v1.19

Atlikti pakeitimai:

 • Sukurtas naujas skyrius 4.10.6 Kontaktų keitimas

2023-03-10

1. Atnaujinta API documentation EN v0.7.94 Actual

Atlikti pakeitimai:

 • 0.7.89:
  Edited 53 rule and 42 error. Added new 54 rule and new 210 error. Method:
  •    POST /gateway/notification/contract
  Added new 26 rule and 210 error. Method:
  •    POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
 • 0.7.90:
  Removed method from documentation:
  •    POST/gateway/contract/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC
 • 0.7.91:
  Added json field “valueType” in methods:
  •    GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
  •    GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl
  •    GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  •    GET /gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl-acr}
 • 0.7.92:
  Added new json response fields in method POST /gateway/object/all/active/list:
  •    ObjectLatestSupplyState
  •    State
  •    StateValidFrom
  •    StateValidTo
 • 0.7.93:
  Changed error message (rule No. 73, error code 320) in method:
  •    POST /gateway/notification/contract
  Changed error message (rule No. 24, error code 320) in method 
  •    POST /gateway/notification/contract/tariff-plan
 • 0.7.94:
  Updated rule description (rule No. 21, error code 131) in method
  •   POST /gateway/notification/contract

2. Atnaujinta Sandbox API documentation EN v5.7

Atlikti pakeitimai:

 • 5.4:
  Removed sandbox from documentation:
  •    POST/gateway/contract/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC}
 • 5.5:
  Added json response field “mobPhoneNoObject” in method:
  •    POST /gateway/object/my/active/list?first={integer}&count={integer}&sortKey={string}&sortOrder={ASC/DSC}
 • 5.6:
  Added new json response fields in method POST /gateway/object/all/active/list
  •    ObjectLatestSupplyState
  •    State
  •    StateValidFrom
  •    StateValidTo
 • 5.7:
  Added new case in method:
  •    POST /gateway/notification/contract/list
  Request 9, Response 9
  Contract type - SKMS, status – IV, ChangeType - NTK 

3. Patalpintos proceso "Kontaktų keitimas" schemos lietuvių ir anglų kalbomis.

2023-01-23

1. Atnaujinta Duomenų mainų platformos prisijungimo ir naudojimosi instrukcija LT v3.4.pdf

3.4 5.6.2 skyrius Pridėta nauja sutarties nutraukimo priežastis – dėl mirties 2022.10.26
5.2.2 ir 5.2.3 skyriai Panaikinta AccumulatedTransferredConsumptionAmount 2023.01.05
5.7 skyrius Atnaujintos rolės pagal gamybinę aplinką 2023.01.06
5.1 skyrius Atnaujintos duomenų struktūros istorinių duomenų užsakymo funkcionalume 2023.01.16
5.3.1 skyrius Atnaujintos duomenų struktūros tiekėjo keitimo funkcionalume 2023.01.17

2. Atnaujintas Istorinių klientų duomenų teikimo procesas LT v1.3.png

 • Atnaujinti atiduodami duomenys po funkcionalumo atnaujinimo.

3. Atnaujinta DH WEB navigacijos schema 20230119.png

 • Pakeista navigacija ir metodai pagal dabar galiojančią gamybinę aplinką, perdarytas užsakymų funkcionalumas, atsirado nauji funkcionalumai – sutarties atšaukimai ir atjungimas/įjungimas.

4. Atnaujinta API documentation EN v0.7.88 Actual.pdf

Atlikti pakeitimai:

 • v0.7.85:
  Changed 21 rule in method:
  POST /gateway/notification/contract
 • v0.7.86:
  Removed 8 error in method:
  POST /gateway/notification/contract/object/supply-state
 • v0.7.87:
  Removed method from documentation. Deprecated in the future, preliminary date 2023-07-18, method:
  POST /gateway/notification/contract/owner
 • v0.7.88:
  Added new rule 2022 in method:
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-obj-lvl-acr
  • GET/gateway/order/{orderId}/data-hr-15min-mtr-lvl-acr

5. Patalpintos proceso Tarifo plano keitimas schemos lietuvių ir anglų kalbomis.

Artimiausi diegimai

Artimiausiu metu diegimai neplanuojami.

Prenumeratų valdymas

Naujienlaiškiai
Pasirinkite kuriuos naujienlaiškius norite prenumeruoti.